BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2019 roku

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie działań, inicjatyw dotyczących polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Rodzaje zadań
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowane do realizacji w 2019 roku są następujące zadania:
1. Organizowanie aktywnych form spędzania czasu osób z niepełnosprawnością – organizowanie imprez integracyjnych – kulturalnych, sportowych, edukacyjnych zajęć     sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, artystycznych;
2. Realizacja programów edukacyjnych kształtujących pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością;
3. Programy profilaktyczne służące poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnością;
4. Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poźn zm.)

Termin składania ofert: do 28 lutego 2019 r. (czwartek)

Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2019 r.

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2018 r. – 16 900,00 zł.

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska,  telefon 23 654 64 33, tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Zarządzeniem Nr 138/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 grudnia 2013 r.  w sprawie przyjęcia procedury ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu Miasta Mława  

Podstawa prawna: Zarządzenie  Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2019 r.

Załączniki
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 07.02.2019 09:39:02
Data publikacji informacji: od 07.02.2019 09:38:27
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2019 09:39:02
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
07.02.2019 09:39:02 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana