BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Podatek od środków transportowych - złożenie deklaracji DT-1

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Dowód rejestracyjny oraz umowa lub faktura kupna-sprzedaży środka transportowego – do wglądu.
2. Decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (w przypadku zaistnienia takich okoliczności) – do wglądu.
3. Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych.

II. OPŁATY
Brak opłat

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Budżetu i Finansów – pok. nr 1
tel. 23 654 64 48 wew. 203
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00; wtorek od 8.00 do 18.00

IV. OSOBY DO KONTAKTU
Piotr Sulewski – Główny specjalista ds. podatków i opłat
pok. nr 1
tel. 23 654 64 48 wew. 203
fax. 23 654 36 52
e-mail: piotr [dot] sulewskiatmlawa [dot] pl

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1445 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XII/139/2015 Rady Miasta Mława z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018r., poz.2436).

VIII. UWAGI
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami:
1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
2. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
3. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
4. autobusu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Właściciel środka transportowego zobowiązany jest do:
1. składania, w terminie do dnia 15 lutego, deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2. odpowiedniego skorygowania deklaracji w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,
3. wpłacenia obliczonego w deklaracji podatku od środków transportowych – bez wezwania – w kasie Urzędu Miasta lub na indywidualny numer rachunku bankowego utworzony dla każdego podatnika.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
b) do dnia 15 września danego roku – II rata,
2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba która nabyła środek transportowy ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach. W przypadku nie dokonania wpłaty w ustawowym terminie organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe, określa zobowiązanie podatkowe w drodze decyzji i prowadzi postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia należności.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Justyna Lewandowska - Skarbnik Miasta
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 31.12.2007 08:32:18
Data publikacji informacji: od 18.12.2015 08:32:18
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2019 11:56:00
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
22.01.2019 11:56:00 Piotr Sulewski edycja strony
22.01.2019 11:45:24 Piotr Sulewski edycja strony
28.12.2018 12:36:14 Piotr Sulewski edycja strony
20.04.2018 11:03:51 Piotr Sulewski edycja strony
29.12.2016 08:46:40 Piotr Sulewski edycja strony
05.01.2016 13:24:07 Piotr Sulewski edycja strony
05.01.2016 13:22:10 Piotr Sulewski edycja strony
01.04.2015 10:34:06 Piotr Sulewski edycja strony
02.01.2015 11:33:59 Piotr Sulewski edycja strony
05.12.2013 13:23:47 Piotr Sulewski edycja strony
14.03.2013 13:23:58 Piotr Sulewski edycja strony
14.03.2013 13:16:30 Piotr Sulewski edycja strony
05.02.2013 14:40:21 Piotr Sulewski edycja strony
02.01.2013 09:50:07 Piotr Sulewski edycja strony
02.03.2012 13:57:15 Cezary Lewandowski edycja strony
02.03.2012 13:55:10 Cezary Lewandowski edycja strony
02.03.2012 13:45:41 Cezary Lewandowski edycja strony
02.03.2012 13:36:33 Cezary Lewandowski edycja strony
02.03.2012 13:35:32 Cezary Lewandowski edycja strony
31.12.2007 08:32:18 root@npc.pl strona została dodana